Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

Wprowadzenie

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczną ochronę małoletnich przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

 1. w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich;
 2. wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
 3. podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
 4. małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
 5. małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych;
 6. rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności
  o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.

Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami krzywdzenia oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska.

 

 

 

Standardy ochrony małoletnich

Preambuła

Celem tego dokumentu jest zgromadzenie zasad dotyczących zabezpieczenia dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. W tym dokumencie przyjmujemy standardy, które są gwarantem, że nasza instytucja dba o to, by nie narażać dzieci na ryzyko krzywdzenia, oraz że wprowadziła procedury, które pozwalają odpowiednio zareagować w przypadku obaw o dobro dziecka.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Samorządowego Przedszkola w Radzanowie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik przedszkola traktuje każde dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej instytucji oraz swoich kompetencji.

Podstawy prawne dokumentu Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, artykuł 12,
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, art.6, pkt 1,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 6. Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 7. Kodeks postępowania karnego – art. 304,
 8. Kodeks karny – art.162,
 9. Kodeks Prawa Cywilnego art. 572,
 10. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

Dziecko – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.

Kierownictwo – osoba, organ lub podmiot, który w strukturze danej instytucji zgodnie z obowiązującym prawem i/lub wewnętrznymi dokumentami jest uprawniony do podejmowania decyzji o działaniach instytucji.

Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.

Personel – każdy pracownik instytucji bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.

Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

 

[Zasady ogólne]

 

 1. l. Zasadą, której przestrzeganie jest wymagane od personelu w odniesieniu do wszystkich czynności podejmowanych przez personel w przedszkola jest działanie dla dobra małoletniego i w jego najlepszym interesie.
 2. Personel przedszkola traktuje małoletniego z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność
  i potrzeby.
 3. Personel przedszkola działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności niedozwolonych określonych w niniejszej procedurze oraz w jakiejkolwiek formie.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników, pedagogicznych i niepedagogicznych, stażystów i wolontariuszy.

 2.1. Osoby wymienione w  1 ust. 5 obowiązane są do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi i każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.

 1. Osoby wymienione w 1 ust. 5 obowiązane są do działania w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji własnego zachowania.

 

[Zasady komunikacji]

 1. Zasady komunikacji z małoletnim:
 2. w komunikacji z małoletnim zachowuj cierpliwość i szacunek;
 3. słuchaj uważnie małoletniego i udzielaj mu odpowiedzi adekwatnych do jego wieku i danej sytuacji;
 4. nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać małoletniego; nie wolno krzyczeć na małoletniego w sytuacji innej niż wynikająca z zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego lub innych osób.

 

[Zachowania niedozwolone wobec małoletnich]

 1. 1. Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących małoletniego wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych małoletnich; obejmuje to wizerunek małoletniego, informacje o jego sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 2. Nie wolno zachowywać się w obecności małoletnich w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec małoletniego relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 3. Nie jest dozwolone utrwalanie wizerunku małoletniego dla celów prywatnych poprzez filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie. Zakaz ten obejmuje także umożliwienia utrwalenia wizerunków małoletnich osobom trzecim. Wyjątkiem jest utrwalanie wizerunku na potrzeby szkoły, na podstawie zgody udzielonej przez rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Nie jest dozwolone proponowanie małoletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używanie ich w obecności małoletniego.
 5. Nie jest dozwolone nawiązywanie z małoletnim jakichkolwiek relacji romantycznej lub seksualnej, lub mogących zostać uznane za posiadające takie właściwości. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie małoletniemu treści erotycznych i pornograficznych.
 6. Podejmując decyzje dotyczące małoletniego, poinformuj go o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 7. Szanuj prawo małoletniego do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić małoletniego, wyjaśnij mu to najszybciej, jak to możliwe.
 8. Jeśli pojawi się konieczność, porozmawiania z małoletnim na osobności, zostaw uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbaj, aby być w zasięgu wzroku innych; możesz też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy.
 9. Nie jest dozwolone utrzymywanie kontaktów towarzyskich z małoletnimi uczęszczającymi do przedszkola za pośrednictwem szeroko rozumianych sieci komputerowych i zewnętrznych aplikacji. Dopuszczalną formą komunikacji z małoletnimi i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi są kanały służbowe.
 10. Każde przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z małoletnim może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu — jest odpowiedzią na potrzeby małoletniego w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego małoletniego może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję małoletniego, pytając jego o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie).
 11. Nie wolno bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej małoletniego.
 12. Nie wolno dotykać małoletniego w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 13. Szczególną ostrożność należy zachować wobec małoletniego, który doświadczył nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że małoletni będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi.
 14. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 15. W sytuacjach wymagających ewentualnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec małoletniego, należy unikać innego niż niezbędnego kontaktu fizycznego
  z małoletnim. Należy zadbać o to, aby w miarę możliwości w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała inna osoba z instytucji.
 16. Przy podejmowaniu kontaktu z małoletnim z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwzględnia się w sposób szczególny tę kwestię.

 

Rozdział II

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 

[Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletniego]

 5.1. Pracownicy przedszkola lub pozostały personel zwracają szczególną uwagę na występowanie w zachowaniu małoletniego sygnałów świadczących o krzywdzeniu,
w szczególności o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności na szkodę małoletniego, wskazane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny w następujących regulacjach:

Art. 197. [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej];

Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności];

Art. 199.[Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia]; Art. 200.

[Seksualne wykorzystanie małoletniego];

Alt. 200a. [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego];

Art. 200b. [Propagowanie pedofilii];

Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych];

Art. 203. [Zmuszenie do uprawiania prostytucji];

Art. 204. S 3. [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo].

 1. Zgodnie z art. 304 S 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić
  o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
 2. Uwagę pracownika szkoły lub pozostały personel powinny zwrócić przykładowo następujące zachowania:
 3. małoletni ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia, złamania kości itp.), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić;
 4. podawane przez małoletniego wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp. małoletni często je zmienia;
 5. pojawia się niechęć przed udziałem w lekcjach uwzględniających ćwiczenia fizyczne;
 6. małoletni nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
 7. małoletni wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
 8. t) małoletni boi się rodzica lub opiekuna;
 9. małoletni boi się powrotu do domu;
 10. małoletni jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony;
 11. małoletni cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
 12. małoletni moczy się bez powodu lub w konkretnych sytuacjach czy też na widok określonych osób;
 13. nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania małoletniego.

[Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego w środowisku domowym]

 1. 1. W przypadku powzięcia przez pracownika przedszkola lub pozostały personel podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, pracownik lub pozostały personel ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi przedszkola oraz sporządzić notatkę służbową (załącznik nr 1).
 2. Pracownik pedagogiczny przedszkola, który powziął informację o krzywdzeniu małoletniego przeprowadza z nim rozmowę w obecności drugiego pracownika pedagogicznego (w miarę możliwości w obecności psychologa bądź pedagoga szkolnego).
 3. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego lub podejrzenia krzywdzenia małoletniego, pracownik przedszkola ma obowiązek wezwać pogotowie, jeżeli wystąpiło poważne uszkodzenie ciała lub rozważyć inną formę pomocy przedmedycznej.
 4. Rozmowa, o której mowa w S 6 ust. 2 ma na celu ustalenie podstawowych faktów (miejsce zdarzenia, opis zdarzenia, obecność członków środowiska domowego, obserwatorzy zdarzenia, świadkowie, częstotliwość) oraz wsparcie emocjonalne małoletniego. Rozmowa odbywa się w odpowiednich warunkach, to znaczy w miejscu zapewniającym małoletniemu poczucie bezpieczeństwa oraz prywatności.
 5. Rozmowa odbywa się w oparciu o zasady poszanowania małoletniego. Podczas rozmowy małoletni zostaje zapewniony o słuszności ujawnienia faktu doświadczania krzywdzenia oraz zostaje poinformowany, że nawet bardzo bliska osoba nie ma prawa go krzywdzić.
 6. Osoby przeprowadzające rozmowę koncentrują się na kontakcie z małoletnim wysłuchują, co małoletni ma do powiedzenia, są uważni na pozawerbalne przejawy uczuć małoletniego zażenowanie, skrępowanie, wstyd, lęk, przerażenie, itp., pomagając małoletniemu poradzić sobie z nimi. Przebieg rozmowy dokumentowany jest w formie notatki służbowej (załącznik nr l).
 7. Dyrektor przedszkola organizuje spotkanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi małoletniego, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.
  W spotkaniu uczestniczy psycholog lub pedagog szkolny, a także wychowawca grupy, do której uczęszcza małoletni.
 8. W trakcie rozmowy dyrektor przedszkola odwołuje się do wspólnego celu, jakim jest dobro małoletniego, dokonuje opisu problemu i szkód jakie ponosi małoletni — przedstawia rodzicom lub opiekunom prawnym ocenę sytuacji.
 9. W trakcie rozmowy rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego zostają poinformowani o dostępnych możliwościach objęcia ich środowiska domowego wsparciem oraz
  o obowiązku zgłoszenia przez przedszkole podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (w zależności od oceny sytuacji i skorelowanej z nią interwencją: policja, prokuratura, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej — wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”). Przebieg rozmowy oraz podjęte ustalenia są dokumentowane w formie notatki służbowej (załącznik nr 1).
 10. Po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi małoletniego, dyrektor przedszkola informuje odpowiednie podmioty, o których mowa w 6 ust. 9.
 11. W przypadku stwierdzenia niezasadności podejrzenia krzywdzenia małoletniego dyrektor lub inna osoba uczestnicząca w spotkaniu stwierdzają ten fakt w notatce służbowej,
  o której mowa w 6 ust. 9. Zaleca się dalszą obserwację małoletniego.
 12. Pedagog wraz z innymi specjalistami pracującymi w przedszkolu opracowuje plan pomocy małoletniemu. Plan pomocy zawiera przede wszystkim:
 13. działania podjęte przez szkołę w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa;
 14. formy pomocy małoletniemu, które zostały zapewnione przez szkołę oraz przy współpracy z innymi instytucjami;
 15. skierowanie małoletniego do innych podmiotów, działających na rzecz wsparcia dzieci krzywdzonych, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 16. Plan pomocy jest przedstawiany rodzicom lub opiekunom prawnym małoletniego
  z zaleceniem współpracy przy jego realizacji (załącznik nr l).
 17. Plan pomocy uwzględnia sytuację małoletnich z niepełnosprawnościami oraz małoletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

[Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez pracownika lub pozostały personel przedszkola]

 1. 1. Osoba, która uzyskała informację, że małoletni jest krzywdzony przez pracownika lub pozostały personel przedszkola, ma obowiązek jej przekazania do dyrektora, a na jego prośbę sporządzić notatkę służbową.
 2. Dyrektor przedszkola organizuje spotkanie z pracownikiem lub pozostałym personelem przedszkola, informuje ich o podejrzeniu. W spotkaniu uczestniczy zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także wychowawca grupy do której uczęszcza małoletni.
 3. W trakcie rozmowy dyrektor przedszkola odwołuje się do wspólnego celu, jakim jest dobro małoletniego, dokonuje opisu problemu i szkód jakie ponosi małoletni — przedstawia ocenę sytuacji.
 4. Spotkanie ma na celu omówienie sytuacji małoletniego i zasadności podejrzeń oraz wypracowanie sposobu postępowania w tym konkretnym przypadku. Przebieg rozmowy oraz podjęte ustalenia są dokumentowane w formie notatki służbowej (załącznik nr 2).
 5. W przypadku stwierdzenia niezasadności podejrzenia krzywdzenia małoletniego dyrektor szkoły lub inna osoba uczestnicząca w spotkaniu stwierdzają ten fakt w notatce służbowej o której mowa w 7 ust. 4.
 6. W przypadku zasadności podejrzeń co do krzywdzenia małoletniego przez pracownika lub pozostałego personelu przedszkola, dyrektor przedszkola informuje o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego oraz odpowiednie instytucje.
 7. W przypadku zasadności podejrzeń co do krzywdzenia małoletniego przez pracownika lub pozostałego personelu przedszkola członek zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej wraz z wychowawcą opracowuje plan pomocy małoletniemu. Plan pomocy zawiera przede wszystkim:
 8. działania podjęte przez przedszkole w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa;
 9. formy pomocy małoletniemu, które zostały zapewnione przez oraz przy współpracy
  z innymi instytucjami;
 10. skierowanie małoletniego do innych podmiotów, działających na rzecz wsparcia dzieci krzywdzonych, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 11. Plan pomocy jest przedstawiany rodzicom lub opiekunom prawnym małoletniego
  z zaleceniem współpracy przy jego realizacji (załącznik nr 2).
 12. Plan pomocy uwzględnia sytuację małoletnich z niepełnosprawnościami oraz małoletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Wobec pracownika w stosunku, do którego zachodzi zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa podejmuje się kroki zgodne z Kodeksem Pracy oraz innymi przepisami prawa.
 14. Wobec pozostałego personelu szkoły (stażyści, praktykanci, wolontariusze) w stosunku, do którego zachodzi zasadność podejrzenia przestępstwa podejmuje się kroki zgodne
  z ogólnymi przepisami prawa.
 15. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięli informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje
  z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, włączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

[Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego w związku z agresją i przemocą rówieśniczą]

 1. 1. W przypadku powzięcia przez pracownika szkoły lub pozostały personel podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, pracownik lub pozostały personel ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi przedszkola oraz sporządzić notatkę służbową (załącznik nr 3).
 2. Pracownik pedagogiczny przedszkola, który powziął informację o krzywdzeniu małoletniego przeprowadza z nim rozmowę w obecności drugiego pracownika pedagogicznego (w miarę możliwości w obecności psychologa bądź pedagoga).
 3. Nauczyciel bądź pracownik przedszkola, który jest świadkiem agresywnego zachowania małoletnich jest zobowiązany do:
 4. natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację;
 5. odizolowania od grupy małoletniego zachowującego się agresywnie;
 6. w razie potrzeby wezwania pomocy (innego nauczyciela, pracownika obsługi);
 7. udzielenia pomocy małoletniemu doznającemu agresji i zabezpiecza bezpieczeństwo pozostałych małoletnich.
 8. Jeżeli to możliwe, nauczyciel ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje wychowawcę.
 9. Szczególną opieką wychowawcy grupy otoczony zostaje małoletni doznający agresji lub przemocy rówieśniczej w ramach zajścia. Otrzymuje wsparcie i jeśli to potrzebne – pomoc przedmedyczną.
 10. Małoletni przejawiający zachowania agresywne ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i podjęcia działań w celu zakończenia sytuacji.
 11. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez przedszkole krokach informowani są rodzice w możliwie najkrótszym czasie. Zaleca się dalszą obserwację małoletnich (osobę stosująca i doznającą agresji/przemocy rówieśniczej).
 12. Przebieg interwencji, rozmowy oraz podjęte ustalenia są dokumentowane w formie notatki służbowej (załącznik nr 3).
 13. Jeśli zachowanie małoletniego nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do przedszkola:
 14. przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat małoletniego, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego;
 15. na prośbę wychowawcy i w jego obecności rozmowę przeprowadza dyrektor przedszkola (w obecności rodziców/opiekunów prawnych) analizując przyczyny zachowania ucznia, pomagając rodzicom/opiekunom prawnym w doborze metod wychowawczych;
 16. z rozmowy z małoletnim i rodzicem wychowawca sporządza notatkę, którą podpisuje rodzic/opiekun prawny.
 17. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji małoletniego z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami małoletniego kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia małoletniego.
 18. W sytuacji, kiedy małoletni w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji małoletniego.

 

Rozdział III

 

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.

[Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego]

 1. 1. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia wobec małoletniego jednego
  z przestępstw wskazanych w 5 ust. l:
 2. Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury, realizując obowiązek wynikający z art. 304 S 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (załącznik nr 4);
 3. Dyrektor przedszkola podejmuje niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa, o ile miało ono miejsce na terenie przedszkola.
 4. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone dyrektor przedszkola zawiadamia sąd opiekuńczy, dokonując opisu zdarzenia uzasadniającego wszczęcie postępowania z urzędu (załącznik
  nr 5).
 5. W sytuacji złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego bądź zawiadomienia sądu opiekuńczego informuje się równolegle o tym fakcie rodziców bądź opiekunów prawnych małoletniego.
 6. Dyrektor przedszkola podejmując decyzję dotyczącą złożenia zawiadomienia
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego bądź zawiadomienia sądu opiekuńczego, kieruje się przede wszystkim dobrem małoletniego.

Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”

 1. 1. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 2. Wszczęcie procedury następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.
 3. Formularz, o którym mowa w ust. 2, wypełniają osoby będące przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 11—11d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 4. Osoba wszczynająca procedurę podejmuje działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej.
 5. Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec małoletniego, działania
  w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
 6. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 11 ustawy z dnia
  6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.
 7. Działania z udziałem małoletnich osób doznających przemocy domowej przeprowadza się, w miarę możliwości, w obecności psychologa.
 8. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”. Jeżeli osobą doznającą przemocy domowej jest małoletni, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a w przypadkach jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.
 9. Wypełniony formularz „Niebieska Karta — A” niezwłocznie, nie później niż w terminie
  5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
 10. Pracownik pedagogiczny przedszkola może zostać wytypowany przez dyrektora przedszkola do pracy w grupie diagnostyczno-pomocowej, która została powołana przez zespół interdyscyplinarny. Zgodnie z 9 ust. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, wytypowane osoby, nie mogą odmówić udziału w pracach tychże grup.
 11. Rola i zadania pracownika szkoły powołanego w skład grupy diagnostycznopomocowej, działającej na rzecz przeciwdziałania przemocy w środowisku domowym małoletniego, zostają określone przez członków tejże grupy i wynikają z ustalonego planu pomocy małoletniemu. Pracownik szkoły jest zobowiązany współdziałać z wszystkimi członkami grupy diagnostyczno-pomocowej w ramach współpracy interdyscyplinarnej służb.

Rozdział IV

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

 1. l. Standardy ochrony małoletnich obowiązujące w przedszkolu podlegają przeglądowi corocznie, w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, każdorazowo w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego oraz w razie nowelizacji aktów prawnych, mających wpływ na kształt przyjętych standardów oraz procedur. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować (załącznik
  nr 6).
 2. Przegląd standardów ochrony małoletnich, obowiązujących w przedszkolu, polega na ustaleniu wypełniania przez standardy wymogów przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przeglądu standardów ochrony małoletnich, obowiązujących w przedszkolu, dokonuje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona,
 4. W przypadku, gdy przegląd, o którym mowa w 11 ust. 3, wykaże niespełnianie przez standardy ochrony małoletnich wymagań określonych w przepisach, o których mowa w 11 ust. 1, lub też standardy z innych przyczyn okazały się nieaktualne, lub nieodpowiadające potrzebom ochrony małoletnich, dokonywana jest aktualizacja standardów.
 5. Aktualizacji standardów ochrony małoletnich, obowiązujących w przedszkolu, dokonuje dyrektor przedszkola. W przypadku aktualizacji standardów, przygotowany projekt jest przyjmowany przez dyrektora w drodze zarządzenia.

 

Rozdział V

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.

 1. 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich lub z opieką nad nimi dyrektor przedszkola uzyskuje informacje czy dane tej osoby są zamieszczone
  w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
 2. Przez inną działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich należy rozumieć w szczególności wykonywanie czynności związane z organizacją wypoczynku małoletnich, wykonywanie umów cywilnoprawnych związanych
  z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich lub z opieką nad nimi.
 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów ochrony małoletnich jest dyrektor przedszkola. Dyrektor może upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do przygotowania personelu przedszkola do stosowania standardów ochrony małoletnich (załącznik nr 7).
 4. Osoba upoważniona przez dyrektora, o której mowa w 12 ust. 3, musi legitymować się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy z osobami małoletnimi, uzyskanym
  w jednostkach oświaty, leczniczych lub pomocy społecznej. Dodatkowo musi posiadać niezbędną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie szkoleń pracowników placówki, obejmujących następujące zagadnienia:
 5. rozpoznawanie symptomów krzywdzenia małoletnich;
 6. procedury interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia małoletnich,
 7. odpowiedzialność prawna pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia małoletnich;
 8. stosowanie procedury „Niebieskie Karty”.
 9. Szkolenia, o których mowa w 12 ust. 3, są organizowane raz w roku, w terminie wskazanym przez dyrektora.
 10. Osoba, o której mowa w 12 ust. 3, zapoznaje pracowników ze standardami ochrony małoletnich oraz odbiera od każdego zatrudnionego pracownika oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich, obowiązującymi w przedszkolu (załącznik nr 8).
 11. Pracownicy nowo zatrudnieni w przedszkolu są zapoznawani ze standardami w pierwszym tygodniu pracy i w tym czasie jest od nich odbierane oświadczenie, o którym mowa w 12 ust. 6.
 12. Osoba, o której mowa w 12 ust. 3 jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń
  o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.

 

Rozdział VI

 

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

[Zasady i sposób udostępniania standardów – rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni]

 1. 1. Dokumentacja składająca się na standardy ochrony małoletnich jest dostępna na stronie internetowej przedszkola.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich są informowani o adresie strony internetowej przedszkola, o której mowa w 13 ust. 1 za pośrednictwem przyjętych kanałów komunikacji.
 3. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych standardy ochrony małoletnich są udostępniane w formie papierowej. Za udostępnienie dokumentu odpowiada dyrektor przedszkola.
 4. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się ze standardami
  i wynikającymi z nich zasad ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

[Zasady i sposób udostępniania standardów – małoletni]

 1. 1. Dokumentacja składająca się na standardy ochrony małoletnich jest dostępna na stronie internetowej przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w budynku placówki standardy ochrony małoletnich.

 

 

Rozdział VII

 

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 1. 1. Każdy ujawniony lub zgłoszony incydent lub zdarzenie zagrażające dobru małoletniego, na temat którego przedszkole posiada wiedzę, zostaje odnotowany w ewidencji zdarzeń zagrażających dobru małoletniemu (załącznik nr 9).
 2. Ewidencji zdarzeń zagrażających dobru małoletniemu nadaje się kategorię archiwalną zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Dokumenty związane ze zgłoszonymi incydentami przechowuje się w teczce małoletniego i/lub aktach osobowych pracownika przedszkola, w zależności od rodzaju ujawnionych lub zgłoszonych incydentów.
 4. Każdorazowy wpis do ewidencji zdarzeń zagrażających dobru małoletniemu uruchamia procedurę przeglądu i ewentualnej aktualizacji standardów ochrony małoletnich.

 

Załącznik nr 1

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

[WZÓR]

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotyczy: powzięcia przez pracownika przedszkola lub pozostały personel podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony

 

Imię oraz nazwisko ucznia:

 

Osoba zawiadamiająca:

 

Data powzięcia informacji:

 

 

 

OPIS ZDARZENIA ORAZ PODJĘTE DZIAŁANIA POMOCOWE

 

 

 

 

 

 

 

podpis osoby zgłaszającej                                                                                                           data i podpis dyrektora

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIA

 

 

Data spotkania:

Opis przebiegu spotkania:

 

 

Poczynione ustalenia (plan pomocy):

 

 

 

 

data i podpis uczestników spotkania:

 

 

Załącznik nr 2

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

[WZÓR]

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotyczy: powzięcia podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony przez pracownika lub pozostały personel przedszkola

 

Imię oraz nazwisko ucznia:

 

Osoba zawiadamiająca:

 

Data powzięcia informacji:

 

 

 

OPIS ZDARZENIA ORAZ PODJĘTE DZIAŁANIA POMOCOWE

 

 

 

 

 

 

 

podpis osoby zgłaszającej                                                                                                           data i podpis dyrektora

 

 

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM PODEJRZANYM O KRZYWDZENIE MAŁOLETNIEGO

 

 

Data spotkania:

Opis przebiegu spotkania:

 

 

Poczynione ustalenia (plan pomocy):

 

 

 

 

data i podpis uczestników spotkania:

 

 

Załącznik nr 3

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

[WZÓR]

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotyczy: powzięcia przez pracownika przedszkola lub pozostały personel podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony – agresja oraz przemoc rówieśnicza

 

Imię oraz nazwisko ucznia:

 

Osoba zawiadamiająca:

 

Data powzięcia informacji:

 

 

 

OPIS ZDARZENIA ORAZ PODJĘTE DZIAŁANIA POMOCOWE

 

 

 

 

 

 

 

podpis osoby zgłaszającej                                                                                                           data i podpis dyrektora

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI UCZNIA STOSUJĄCEGO PRZEMOC

 

 

Data spotkania:

Opis przebiegu spotkania:

 

 

Poczynione ustalenia (plan pomocy):

 

 

 

 

data i podpis uczestników spotkania:

 

 

Załącznik nr 4

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

[WZÓR]

Komenda Policji w ………
bądź Prokuratura Rejonowa w ………

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiam, o możliwości popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art * ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.) na szkodę małoletniego **

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu opisać stan faktyczny, w szczególności w jaki sposób pracownicy placówki dowiedzieli się o przestępstwie popełnionym na szkodę małoletniego i jakie okoliczności lub dowody świadczą o możliwości popełnienia przestępstwa. W miarę możliwości, jeżeli okoliczności te stały się wiadome pracownikom placówki, należy podać następującego dane dotyczące przestępstwa:

– data,

– miejsce,

– okoliczności przestępstwa,

– świadkowie,

– materiał dowodowy o popełnieniu przestępstwa np. dokumenty, wydruki, nagrania, zaświadczenia.

 

………………………………
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

*należy wpisać przestępstwo. W razie braku możliwości dokonania kwalifikacji przestępstwa można tą część pominąć.
**należy wpisać dane dziecka

Załącznik nr 5

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

[WZÓR]

wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

(miejscowość), ………………………………..

Sąd Rejonowy w …………

Wydział Rodzinny i Nieletnich l

Wnioskodawca: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji reprezentowana przez: ……..
adres do korespondencji: …..

Uczestnicy postępowania:

Rodzice małoletniego:

 1. imię oraz nazwisko, adres zam.
 2. imię oraz nazwisko, adres zam.

Małoletni:

 1. imię oraz nazwisko, adres zam., data ur.

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Niniejszym wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego . (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia2) i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

(W uzasadnieniu powinny zostać uwzględnione dane osobowe dziecka oraz dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka. Ponadto należy zawrzeć informację na temat sytuacji wskutek, której np. popełniono przestępstwo wobec dziecka. W uzasadnieniu powinny się znaleźć także informacje dotyczące osób, które były/są świadkami zdarzeń. W końcowej części wniosku należy uwzględnić oczekiwania Państwa względem Sądu np. podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.)

 • Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 • Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd może skutecznie pomóc, m.in.: poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.

 

 

Załącznik nr 6

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ OCENY STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

Data przeprowadzenia oceny:

 

Imię oraz nazwisko osoby przeprowadzającej ocenę:

 

wnioski z przeprowadzonej oceny:

 

 

 

 

Data i podpis osoby przeprowadzającej ocenę:

Data i podpis dyrektora przedszkola:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

 

 

(miejscowość), ………………………………..

 

 

pieczęć instytucji

 

 

 

 

Na podstawie art. 22c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.) oraz 12 ust. 3 standardów ochrony małoletnich, przyjętych zarządzeniem …………………

UPOWAŻNIAM

Panią/Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do przygotowania personelu Samorządowego Przedszkola w Radzanowie do stosowania standardów ochrony małoletnich.

Podpis dyrektora

Odebrałem

……………………………………..

podpis upoważnionego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

 

 

(miejscowość), ………………………………..

 

 

pieczęć instytucji

 

 

 

OŚWIADCZAM

że zapoznałem się/ zapoznałam się ze standardami ochrony małoletnich, obowiązującymi w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie i zostałem/zostałam poinstruowany/poinstruowana o konieczności i zasadach ich stosowania.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                   Podpis pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

 

 

 

pieczęć instytucji

 

 

 

 

EWIDENCJA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNIEGO

Rok szkolny:

 

Lp.

Opis zdarzenia

Podjęte czynności

Podpis osoby wprowadzającej dane do ewidencji

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Tytuł

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl