Projekty

PROJEKTY

Projekt „Działaj z impetem”

Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami, którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Koordynator: Katarzyna Atlak – Płowska

Kreatywne prace plastyczne i zabawy sensoryczne na różne okazje (projekt autorski)

Działania w tym projekcie będą polegały na wykonywaniu zaplanowanych prac plastycznych, technicznych i sensorycznych.

Projekt ma na celu usprawnianie pracy motoryki małej, precyzyjności wykonywanych zadań oraz zaciekawienie działaniami sensorycznymi.                                         

Ma także wspomóc dzieci w doskonaleniu pracy rąk, percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, a także zdolności manualnych. Wiek grupy – grupa sześciolatków wymaga dokładności wykonywanych działań i sprawności pracy rąk niezbędnej do nauki pisania. Tym samym program ma przygotowywać dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego i rozpoczęcia nauki w szkole.

Koordynator: Katarzyna Atlak – Płowska

 

Międzynarodowy Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział.

Koordynator: Weronika Gołębiowska

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Miasto w oczach dziecka”

Celem projektu jest ukazywanie walorów polskich miast i rozwijanie zainteresowania swoją „Małą Ojczyzną”.

Koordynator: Izabela Łęcka – Wojtasiak

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Główne założenia i cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka.

Koordynator: Izabela Łęcka – Wojtasiak

Projekt Necio.pl

Jest to projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Celem zajęć jest przyswojenie przez dzieci wiedzy na temat zastosowania urządzeń ekranowych i Internetu oraz potencjalnych zagrożeń z nimi związanych.

Koordynator: Iwona Siekierska

 

Projekt „Teatr” (projekt autorski)

Działania w tym projekcie będą polegały na odgrywaniu scenek sytuacyjnych, odgrywaniu ról, wcielania się w postaci i przeżywania.

Celem projektu jest:

– propagowanie kultury teatralnej,

 • rozwijanie umiejętności artystyczne,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości,
 • kształtowanie upodobań teatralnych,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w

– poszerzenie wiedzy na temat teatru, rodzajów sztuk i widowisk teatralnych,

– tworzenie gazetek, afiszy teatralnych, zaproszeń, prezentacji,

– wzbogacenie zasobów słownictwa,

– rozwijanie empatii

– doskonalenie sprawności języka, mowy wyraźnej i wyrazistej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

Koordynator: Weronika Gołębiowska, Jadwiga Kotecka

 

 

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.

Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji oraz naukę przez zabawę.

Koordynator: Katarzyna Atlak – Płowska, Weronika Gołębiowska, Izabela Łęcka – Wojtasiak

 

AKCJE

Code Week PL

Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja odbywa się na terenie całej Europy i skierowana jest do  wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą z nim rozpocząć swoją przygodę. Polscy uczniowie i nauczyciele rokrocznie wykazują duże zainteresowanie tą inicjatywą

Koordynator: Weronika Gołębiowska, Izabela Łęcka – Wojtasiak

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Nasze przedszkole już od kilku lat realizuje założenia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Nie do przecenienia jest  kontakt dziecka z książką już od najmłodszych lat.

Kampania ta zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom. Książki wpływają na rozwój intelektualny, wrażliwość, wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój.

Zadbajmy o to by czytanie kojarzyło się dzieciom z czymś przyjemnym, wesołym, a nigdy z karą czy przymusem.

W akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – zapraszani są goście, którzy czytają dzieciom wybrane utwory.

Koordynator: Jadwiga Kotecka

Akcja „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”

W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy mocno zabiegani. To czasem nie pozwala dostrzec potrzebujących. W naszym przedszkolu chcieliśmy by dzieci uczyły się odpowiedzialności, by były wrażliwe na los innych. Aby nie były obojętne na los pokrzywdzonych, których wokół nas nie brakuje. Do schroniska przybywa każdego roku mnóstwo zwierząt zagubionych i porzuconych przez właścicieli.

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka pieniędzy dla schroniska. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce.

Koordynator: Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

Akcja Zdrowo i Sportowo

 

Głównym celem akcji jest aktywizacja ruchowa dzieci. Poprzez zajęcia chcemy uświadomić dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi.

 Aktywne dzieci, to w przyszłości zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy, na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Koordynatorzy: Weronika Gołębiowska, Iwona Siekierska, Renata Krawczyk

Program Edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

Program na celu pomóc nauczycielom i rodzicom pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody i przy tym oderwać ich wzrok od ekranów telewizorów. Zachęcić wspólnie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu, przekazać im jaka piękna jest polska natura oraz uczymy, jak ją chronić!

Koordynator: Izabela Łęcka – Wojtasiak

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast