Projekty

PROJEKTY

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Alfabet Logopedyczny 

 

 Głównym celem projektu jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej.

Cele szczegółowe projektu:

– podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,

– usprawnienie aparatu oddechowego,

– poszerzanie slownictwa czynnego i biernego,

– cwiczenia umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,

– rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,

– podnoszenie sprawności w zakresie motoryki, – doskonalenie precepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

Koordynator: Izabela Łęcka – Wojtasiak

II Międzynarodowy Projekt Edukacyjny: „ Dotknij, poczuj, zobacz”

Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczenia wielozmysłowego, integracja, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, niwelowanie napięć emocjonalnych.

Celami prowadzonych zajęć jest min.:
  1. Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.
  2. Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy.
  3. Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.
  4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy.
  5. Samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków.
  6. Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.
  7. Rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań.
  8. Integracja grupy, umiejętność współpracy.
  9. Niwelowanie napięć emocjonalnych.

 

Kooedynator: Iwona Siekierska

Gramy zmysłami        

                                                                                      

 Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracjisensorycznej.

Cele szczegółowe:

– Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;

– Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;

– Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;

– Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;

– Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;

– Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

Koordynator: Katarzyna Atlak – Płowska

 

 Angielski jest fun – tastyczny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Angielski jest fun- tastyczny!” jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,

– uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,

– rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi,

– rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,

– wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,

– rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu,

– zapoznanie z wybranymi książkami w języku angielskim,

– rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia, tworzenie otoczenia przyjaznego nauce języka,

– wyrabianie właściwego stosunku do osób, mieszkających w innych krajach, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

– poszerzenie zasobu słownictwa,

– zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych, rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów, wdrażanie do pracy z materiałami autentycznymi: fragmentami literatury, piosenkami, filmami,

– budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,

– zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością w trakcie uroczystości przedszkolnych,

– uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

 

Koordynator: Katarzyna Atlak – Płowska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywne Dni Nietypowe”

Projekt, który ma na celu innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie przedszkolaków we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania. Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy u dzieci kreatywność, ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości. Dzieci mają możliwość otworzyć się na nowe możliwości wyrazu, opanowania stanów emocjonalnych poprzez kreatywne ćwiczenia, poczucie przynależności do grupy, śmiech i dobrą zabawę.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wszechstronny rozwój dzieci w różnym wieku poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu kreatywności, budowaniu poczucia własnej
sprawczości.
CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
• Rozwijanie empatii,
• Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,
• Przygotowanie do współuczestniczenia w grupie,
• Nauka współpracy,
• Kształtowanie tolerancji,
• Wyzwalanie radości i innych pozytywnych uczuć,
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawczości,
• Rozwijanie zainteresowań,
• Obniżanie poziomu stresu,
• Wypracowanie strategii radzenia sobie ze stresem.

Koordynator: Weronika Gołębiowska

Cyfrowa podróż z Avatarem

Ogólnopolski projekt edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe u dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
1. Cele projektu:
a) Cel główny:
– Rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci.
b) Cele szczegółowe:
– Nawiązanie współpracy między placówkami z całej Polski.
– Wdrażanie do umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii tj.: komputer, tablet, tablica interaktywna, telefon, aparat fotograficzny,
telewizor, kamera.
– Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
– Obsługiwanie prostych aplikacji i programów komputerowych.
– Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości.
– Wdrażanie do używania komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki.
– Rozumienie roli i funkcji komputerów oraz nowoczesnych technologii w codziennym życiu i w nauce.
– Zapoznanie ze współczesnymi środkami łączności np. telewizja, Internet.
– Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii.
– Poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze.
– Kształtowanie kompetencji językowych u dzieci.

Koordynator: Weronika Gołębiowska

 

 Zakamarek ekotriki na kąciki

 

Cele projektu:

a) cel główny: wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz przedszkolaka/ucznia

b) cele szczegółowe: – stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – upowszechnianie idei zdrowego stylu życia – uświadomienie zależności między zdrowiem a ekologią – rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych – wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność) – aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych – budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem – zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda – kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych – tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie – wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego – nawiązanie współpracy z placówkami działającymi na terenie Polski.

Koordynator: Małgorzata Sochacka, Danuta Brzozowska

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.   

Cele szczegółowe:

– tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

– wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,

– zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,

– rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

– udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,

– rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami, jaki jest kreatywność i innowacyjność, 

– zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,

– doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

– przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,

– wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,

– kształtowanie orientacji przestrzennej,

– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

– wspomaganie rozwoju dzieci,

– odkrywanie dziecięcych talentów,

– budowanie więzi w grupie przedszkolnej,

– rozwijanie wiary we własne możliwości,

– współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, 

– branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

– kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,

– udział w akcjach propagujących działalność twórczą,

– rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

 

Koordynator: Renata Krawczyk

 

AKCJE

Code Week PL

 

Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja odbywa się na terenie całej Europy i skierowana jest do  wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą z nim rozpocząć swoją przygodę. Polscy uczniowie i nauczyciele rokrocznie wykazują duże zainteresowanie tą inicjatywą

Koordynator: Weronika Gołębiowska

 

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Nasze przedszkole już od kilku lat realizuje założenia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Nie do przecenienia jest  kontakt dziecka z książką już od najmłodszych lat.

Kampania ta zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom. Książki wpływają na rozwój intelektualny, wrażliwość, wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój.

Zadbajmy o to by czytanie kojarzyło się dzieciom z czymś przyjemnym, wesołym, a nigdy z karą czy przymusem.

W akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – zapraszani są goście, którzy czytają dzieciom wybrane utwory.

Koordynator: Jadwiga Kotecka

 

Akcja „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”

 

W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy mocno zabiegani. To czasem nie pozwala dostrzec potrzebujących. W naszym przedszkolu chcieliśmy by dzieci uczyły się odpowiedzialności, by były wrażliwe na los innych. Aby nie były obojętne na los pokrzywdzonych, których wokół nas nie brakuje. Do schroniska przybywa każdego roku mnóstwo zwierząt zagubionych i porzuconych przez właścicieli.

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka pieniędzy dla schroniska. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce.

Koordynator: Jadwiga Kotecka

 

Akcja Zdrowo i Sportowo

 

Głównym celem akcji jest aktywizacja ruchowa dzieci. Poprzez zajęcia chcemy uświadomić dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi.

Aktywne dzieci, to w przyszłości zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy, na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Koordynatorzy: Weronika Gołębiowska

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl