RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W RADZANOWIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. URz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Samorządowe Przedszkole w Radzanowie, /adres: 09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3 z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr: 24 265 43 44, lub drogą mailową na adres: przedszkoleradzanowo@op.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.radzanowo@mkadministrators.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją ustawowych obowiązków administratora w zakresie organizacji procesu edukacyjnego i działalności opiekuńczo – wychowawczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie:
  – art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) – realizację obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).
  – art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszając istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i9 konkretne środki ochrony praw podstawowych h i interesów osoby, której dane dotyczą tj.: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych w związku z art. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe,
  – art. 6 ust 1 lit. „a” „RODO” – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. wizerunek).
 5. Pani/Pana dane oraz dziecka mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.:
  – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  – Systemu Informacji Oświatowej,
  – dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,,
  – firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.:
  – W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa w celach oświatowych i dydaktycznych dane będą przetwarzane przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe lub innych aktów prawnych nakazują nam przechowywać dokumentację. Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej wskazany,
  – W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczy.
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody.

Konrad Matlęga

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod.radzanowo@mkadministrators.pl

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast