RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W RADZANOWIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. URz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Samorządowe Przedszkole w Radzanowie, /adres: 09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3 z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr: 24 265 43 44, lub drogą mailową na adres: przedszkoleradzanowo@op.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radzanowo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją ustawowych obowiązków administratora w zakresie organizacji procesu edukacyjnego i działalności opiekuńczo – wychowawczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie:
  – art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) – realizację obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).
  – art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszając istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i9 konkretne środki ochrony praw podstawowych h i interesów osoby, której dane dotyczą tj.: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych w związku z art. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe,
  – art. 6 ust 1 lit. „a” „RODO” – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. wizerunek).
 5. Pani/Pana dane oraz dziecka mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.:
  – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  – Systemu Informacji Oświatowej,
  – dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,,
  – firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.:
  – W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa w celach oświatowych i dydaktycznych dane będą przetwarzane przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe lub innych aktów prawnych nakazują nam przechowywać dokumentację. Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej wskazany,
  – W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczy.
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody.

Deklaracja dostępności Samorządowego Przedszkola w Radzanowie

Samorządowe Przedszkole w Radzanowie zobowiązuje się dokładać wszelkich starań aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Przedszkola w Radzanowie.

Data publikacji strony internetowej: 18 stycznia 2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 stycznia 2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają alternatywnego opisu dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 stycznia 2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością  strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Pani Izabela Tomaszewska, z którą można kontaktować się drogą mailową na adres email: przedszkoleradzanowo@op.pl. Z jednostką można się kontaktować również telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu:  024 265 43 44. Wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz wnioski z żądaniem zapewnienia dostępności można składać przy wykorzystaniu ww. kanałów kontaktowych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi za pomocą alternatywnego  sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Pomiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania  będzie możliwa, przy czym termin ten nie może  być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi  realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

 1. Aby wejść do budynku nie pokonuje się żadnych schodów. Jest dostępny podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie.
 2. Budynek jest jednopoziomowy- brak schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W przejściu z tzw. wiatrołapu na hol  znajduje się próg. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 4. W odległości 30 m znajduje się parking przedszkolny z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych.
 5. Pomieszczenia sanitarne są dostępne na parterze. Nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Brak przestrzeni manewrowej, miski ustępowe oraz umywalki nie są wyposażone w obustronne poręcze, brak luster.
 6. Dyrektor wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dojazd.

Budynek gdzie mieści się przedszkole znajduje się przy ulicy Marii Konopnickiej 3. Dojazd od ulicy Szkolnej na parking jest możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla osób z niepełnosprawnością.

Obsługa osób słabosłyszących/niesłyszących oraz niedowidzących.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących oraz niedowidzących po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na numer tel.: 024 265 43 44 bądź mailowym: przedszkoleradzanowo@op.pl.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego pomieszczenia, istnieje możliwość asysty pracownika, który udzieli pomocy w dotarciu na miejsce. W tym celu prosimy o uprzednie powiadomienie telefoniczne: numer tel.: 024 265 43 44.

Informacje dodatkowe (udogodnienia na stronie internetowej).

1.Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

2.Przełącznik kontrastowy.

3.Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

4.W całym serwisie włączony jest tzw. Fokus, czyli domyśle oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

5.Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

6.Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

7.Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Konrad Drzewiecki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@radzanowo.pl

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl