Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2021/2022

I.Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

II.Diagnoza stanu przedszkola na dzień 1 .09.2021r.

III.Realizacja zamierzeń w zakresie:

IV.Spodziewane efekty:

Nauczyciele:

Dzieci:

Przedszkole:

V.Obszary działalności przedszkola zgodnie z przyjętymi priorytetami.

Wychowanie do wartości.

Cele i sposoby realizacji ze wskazaniem alternatywy on – line. Terminy Osoby odpowiedzialne za realizację
Wychowanie do wartości: w oparciu o projekt : „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – zmisiowane opowiadania i scenariusze jako wstęp do rozmów o wartościach. wrzesień – maj W.Gołębiowska
Respektowanie norm społecznych.
„Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania w przedszkolu. wrzesień nauczyciele
Organizacja przez nauczyciela zabaw uczących współdziałania, wykorzystanie elementów metody Weroniki Sherborne. cały rok  
„Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych. cały rok  
Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. wrzesień  
Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy: organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem itp. cały rok  
Odpowiedzialność.
Pogadanka na temat odpowiedzialności w różnych zawodach np. strażaka, lekarza itd. cały rok nauczyciele
Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac użytecznych. cały rok  
„Za co jestem odpowiedzialny” – próby scharakteryzowania swoich obowiązków domowych i przedszkolnych przez dzieci. cały rok  
Patriotyzm.

Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie:

 • historii państwa polskiego
 • historii Święta Niepodległości
 • symboli narodowych
 • legend o niektórych miastach polskich
 • polskich poetów i autorów książek dla dzieci
 • polskich kompozytorów
 • polskich malarzy i rzeźbiarzy
 • polskich naukowców
cały rok nauczyciele
Uczenie dzieci rozumienia tożsamości narodowej.
Zapoznanie dzieci z historią i teraźniejszością „małej ojczyzny” poprzez: zajęcia w trenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym.
   
Pokojowość.
Organizacja zajęć i zabaw kształcących umiejętność rozwiązywania konfliktów. cały rok nauczyciele
Organizacja warsztatów psychologicznych we współpracy z GOPS Radzanowo. II semestr I. Siekierska
Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu kształtowania wartości.    
Szczęście, humor, optymizm.
„Z uśmiechem mi do twarzy” – przedszkolne obchody „Dnia Uśmiechu”. Tworzenie z dziećmi fotobudki i wykonanie zdjęć do „grupowej galerii”. październik nauczyciele
Organizowanie sytuacji edukacyjnych z wprowadzonymi do nich celowo elementów humoru – Prima aprilis. kwiecień  
Kształtowanie postaw oraz ukazywanie wartości na przykładzie bohaterów bajek. cały rok  
Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach oraz wyrażanie pozytywnych emocji. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt /omawianych tematyk. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowanie się do uroczystości przedszkolnych. cały rok  
Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowań i utrwalających dobre nawyki cały rok  
Wymiana doświadczeń między nauczycielami (dzielą się wiedzą, pomocami, prowadzą lekcje otwarte itp.). cały rok  
Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę. cały rok  

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Kształcenie na odległość.

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

 • nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,
 • korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, SKYPE),
 • wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,
 • tworzenie poczty grupowej.
Na podstawie decyzji MEN nauczyciele
Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej.
Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

 • materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
 • materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – raport tygodniowy.
„Dzień bezpiecznego komputera” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego. A.Dąbrowska
W.Dąbrowska
Udział w europejskiej inicjatywie : CODE WEEK, W.Gołębiowska
J.Kotecka
Udział w wyzwaniu ”Cała Polska programuje”:

 • zaprogramuj zdrowie
 • muzyczny kod,
 • marzę, myślę, konstruuję,
 • rysuję, maluję, koduję,
 • kubeczki od A do Z,
 • zakodowane gry planszowe,
 • gesty, symbole, bloczki – programy na różne sposoby utworzone,
 • bezpieczni w sieci,
 • pętle – czyli szukamy powtórzeń w codziennych czynnościach,
 • debugowanie czyli błędy są ok

Udział w wydarzeniu służy równocześnie rozwijaniu kompetencji kluczowych.

A.Dabrowska
J.Tyszka
Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych z użyciem gry „Scottie Go”, robota Dash/Photon. R.Krawczyk
I.Siekierska
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021. K.Atlak – Płowska
I.Łęcka – Wojtasiak
Uczestnictwo nauczycieli w grupie : „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych. chętni nauczyciele

Uwaga!

Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.

Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające rozwój oferty edukacyjnej, doskonalenie metod i form pracy z dziećmi oraz wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych.

Sposób realizacji zadania. Termin realizacji i wymagane dokumenty Osoby odpowiedzialne za realizację
Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy:

 • powołanie zespołów i wybór liderów, ustalenie rocznego planu pracy oraz realizacja działań w zakresie określonym w planie nadzoru i rocznym planie pracy przedszkola,
 • opracowanie sprawozdań z wykonywanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszanie wniosków dotyczących zakresu zadań każdego zespołu, propozycje na nowy rok szkolny.
Analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego – wrzesień

Dokumentacja potwierdzająca powołanie zespołów

dyrektor, powołane zespoły
Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy:

 • udział nauczycieli w szkoleniach i radach pedagogicznych,
 • prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
cały rok
dokumentacja potwierdzająca udział nauczycieli w szkoleniowych radach

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci. Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

Nazwa zadania i sposób realizacji Termin realizacji i wymagane dokumenty Osoby odpowiedzialne za realizację
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Arkusz do diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci. nauczyciele
Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzienniki zajęć, plany pracy z dzieckiem
Organizowanie zajęć rozwijających zdolność ekspresji niewerbalnej. Teczki prac dzieci, zdjęcia, filmy
Organizowanie zajęć umożliwiających poprawne posługiwanie się językiem polskim w zrozumiałej dla rówieśników i dorosłych mowie. Stosowanie różnorodnych metod i from pracy jako inspiracji do podejmowania aktywności dzieci. Analiza stosowanych metod i form pracy – arkusz analizy potrzeb nauczycieli w zakresie doposażenia, wywiad z nauczycielami

Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi.

Lp. Zadanie dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela
1. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Jadwiga Kotecka
2. Aktualizacja strony internetowej przedszkola i fb przedszkola. Weronika Gołębiowska
Izabela Tomaszewska
3. Przygotowanie materiałów audio – wizualnych. Anna Dąbrowska, Katarzyna Atlak – Płowska
4. Koordynowanie zadań wynikających z realizacji kształcenia kompetencji cyfrowych u dzieci. Iwona Siekierska
5. Koordynowane zadań wynikających z organizacją komunikacji on – line z rodzicami. Izabela Łęcka – Wojtasiak
6. Inne…wg potrzeb przedszkola.

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia czytelnicze,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • tańce – GCKiS,
 • spotkania z muzyką,

VI. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021.

Organizacja wydarzeń w życiu przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Zadanie Osoba odpowiedzialna* Termin
1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. wrzesień
2. Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe. wrzesień
3. Piknik – Powitanie Pani Jesieni. wrzesień
4. Pasowanie na Przedszkolaka. październik
5. Uroczystość z okazji 11 Listopada. listopad
6. Światowy Dzień Pluszowego Misia. listopad
7. Andrzejki. listopad
8. Imieniny Mikołaja. grudzień
9. Świąteczne spotkanie z rodzicami. grudzień
10. Udział w WOŚP. styczeń
11. Dzień Babci i Dziadka. styczeń
12. Dzień Kubusia Puchatka – konkurs teatralny styczeń
13. Przedszkolna zabawa karnawałowa. luty
14. Konkurs matematyczny. marzec
15. Powitanie Wiosny. marzec
16. Dzień Wiosny. Witaj Wiosno – impreza plenerowa marzec
17. Obchody Konstytucji 3 Maja. maj
18. II Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki „Śpiewam bo lubię”. maj/czerwiec
19. I Olimpiada Sportowa dla przedszkoli. czerwiec
20. Pożegnanie Absolwentów. czerwiec
21. Piknik letni – rodzinny. czerwiec
22. Inne.
Wycieczki piesze i autokarowe o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. cały rok
Udział w konkursach o różnym zasięgu. cały rok

Harmonogram ma charakter otwarty.
Uwaga! Ze względu na pandemię wyżej wymienione przedsięwzięcia będą organizowane na poziomie grup przez poszczególnych wychowawców, a wszelkie zmiany będą uwzględniane na bieżąco.
*do odwołania imprezy i przedsięwzięcia odbywają się w ramach grup i organizują je wychowawcy.

VII. Zespoły zadaniowe nauczycieli na rok szkolny 2020/2021.

Nazwa zespołu zadaniowego Członkowie zespołu
Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej Weronika Gołębiowska
Katarzyna Atlak – Płowska
Izabela Łęcka -Wojtasiak
Zespół do spraw promocji Izabela Tomaszewska
Weronika Gołębiowska
Zespół do spraw diagnozy i obserwacji Wszyscy nauczyciele
Zespół do spraw nowelizacji statutu Iwona Siekierska
Wioleta Dąbrowska
Renata Krawczyk
Zespół do spraw Rocznego Planu Pracy Przedszkola Jadwiga Tyszka
Jadwiga Kotecka
Zespół do spraw koncepcji pracy przedszkola Jadwiga Tyszka
Jadwiga Kotecka
Zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Anna Dąbrowska
Magdalena Walawska

VIII.Plan współpracy z rodzicami.

Współpraca z rodzicami.

Wychowanie jest najważniejszym elementem w pracy naszego przedszkola. Pracujemy tak, aby dzieci w przyszłości mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Realizujemy zadania skierowane na uspołecznienie dziecka, uczymy określonych form zachowania, zasad i norm współżycia w grupie, przyjaznych kontaktów z innymi. Nauczycielki stwarzają sytuacje wychowawcze w codziennej pracy przedszkola, które maja wpływ na kształtowanie postaw dzieci:

 • pomagają poznawać dziecku wartości uniwersalne: miłość, przyjaźń, szacunek,
 • uczą rozpoznawania dobra od zła,
 • ułatwiają dziecku poznanie swoich mocnych i słabych stron,
 • kształtują pozytywny obraz samego siebie,
 • uczą rozpoznawania i nazywania własnych emocji oraz emocji innych ludzi,
 • uczą akceptacji, tolerancji i szacunku dla siebie i innych,
 • kształtują nawyki kulturalnego zachowania,
 • zwracają uwagę na potrzebę stosowania form grzecznościowych,
 • uczą dobrej komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • zwracają uwagę na podporzadkowanie się regułom życia w grupie oraz zasadom bezpieczeństwa,
 • doskonalą, kształtują samodzielność w zakresie samoobsługi,
 • kształtują właściwe zasady zachowania się w miejscach publicznych,
 • nauczycielki wspólnie z dziećmi opracowują zasady życia w grupie i wymagają konsekwentnego przestrzegania tych zasad.

Przedszkole prowadzi współpracę z rodziną dziecka. Różnorodne formy współpracy pozwalają na bliski kontakt z rodzicami, poznanie środowiska rodzinnego i umożliwiają niesienie profesjonalnej pomocy przedszkola w sprawowaniu opieki, edukacji i wychowania dzieci. Mamy dobre efekty współpracy z rodziną dziecka, jednak systematycznie pracujemy nad rozszerzaniem oferty.

Współpraca z rodzicami a na celu:

 • poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną oraz pedagogizacja rodziców,
 • włączenie rodziców w działania przedszkola związane z koncepcja pracy,
 • budowanie atmosfery wzajemnego zaufania.

Do najważniejszych form współpracy należą:

 • zebrania z rodzicami indywidualne i grupowe,
 • udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli, „dniach otwartych”, spotkaniach adaptacyjnych dla najmłodszych, włączania się w akcje charytatywne, aktywny udział w różnych akcjach organizowanych przez przedszkole,
 • udostępnianie literatury fachowej i spotów edukacyjnych,
 • służenie pomocą i radą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci,
 • umożliwianie kontaktów ze specjalistami z ppp na terenie przedszkola i poza przedszkolem,
 • tablice informacyjne i informacje on line,
 • wypełnianie ankiet, w celu poznania oczekiwań wobec przedszkola,
 • rada rodziców przedstawia opinie o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego,
 • rada rodziców decyduje o wyborze firmy ubezpieczeniowej, ofercie zajęć i wydarzeń,
 • rodzice są zapoznawani ze statutem przedszkola , koncepcja jego pracy, rozkładem dnia, ofertą edukacyjną i programową,
 • przedszkole pomaga rodzicom w pozyskiwaniu dofinansowania do posiłków z GOPS.
Zadania Sposób realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
Organizacja zebrań z rodzicami na początek roku szkolnego.
 • omówienie spraw związanych z organizacją pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem wytycznych GIS.
 • zapoznanie ze: statutem, planem współpracy z rodzicami.
 • bieżące informowanie o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych.
wrzesień
dyrektor,
wychowawcy grup
Integracja miedzy nauczycielami, a rodzicami – realizacja zadań.
 • zapoznanie rodziców z podstawą programową i omówienie obszarów edukacyjnych
 • udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021
 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej indywidualnej i grupowej pomocy pp
 • organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,
 • pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości
 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców
 • informacja o gotowości do nauki w szkole – indywidualne rozmowy z rodzicami
 • prezentacja ważnych informacji na tablicy informacyjnej i w mediach społecznościowych
 • nawiązanie i prowadzenie kontaktów on line z rodzicami.
cały rok
wychowawcy
grup
Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 • omówienie założeń pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 • informowanie rodziców o postępach i kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela
 • przygotowanie spotkań dla rodziców dotyczących specyficznych problemów dzieci
 • wyłonienie dzieci do terapii pedagogicznej i logopedycznej, stały kontakt ze specjalistami
 • wspólne konsultacje rodzic – nauczyciel, przekazywanie informacji o postępach dzieci.
cały rok
wychowawcy
grup

IX.Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

Lp. Program nauczania
1. Program wychowania przedszkolnego
Wiesława Żaba – Żabińska, Renata Paździo
GRUPA MAC S.A.2020
ISBN 978 – 83- 8108 – 742 – 1
2. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu
Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
Macmillian Polska
3. Program ogólnopolski do nauki religii „Tak dla Jezusa”
Red. ks dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność Kielce
AZ – 0 – 01/20

X.Terminarz spotkań rady pedagogicznej.

Termin Rodzaj posiedzenia Tematyka
31 sierpnia 2020 organizacyjne Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Organizacja pracy w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2020/2021 i podjęcie uchwał.
 6. Przypomnienie procedur bezpieczeństwa związanych z COVID – 19.
 7. Sprawy różne.
wrzesień 2020 organizacyjne Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
 5. Sprawy różne.
październik 2020 szkoleniowa Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Zaopiniowanie kandydatów do nagród z okazji Święta Edukacji.
 5. Techniki on – line w kontaktach z rodzicami.
 6. Sprawy różne.
listopad 2020 podsumowująca Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Omówienie wstępnej diagnozy i obserwacji pedagogicznej w poszczególnych grupach (sprawozdania wychowawców grup), nauczyciela logopedy , terapii pedagogicznej oraz nauczyciela języka angielskiego.
 5. Zatwierdzenie zmian z statucie przedszkola.
 6. Sprawy różne.
listopad 2020 szkoleniowa Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 5. Sprawy różne.
styczeń 2021 podsumowująca analityczno – kontrolna Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w poszczególnych grupach wraz z wnioskami do pracy w II semestrze.
 5. Sprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego.
 6. Sprawozdanie z zajęć terapii pedagogicznej i logopedii.
 7. Sprawozdania z pracy zespołów zadaniowych.
 8. Spraweozdanie z WDN.
 9. Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 10. Sprawy różne.
kwiecień 2021 podsumowująca Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Omówienie końcowej diagnozy i obserwacji pedagogicznej w poszczególnych grupach.
 5. Informacja o rekrutacji na nowy rok szkolny.
 6. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
 7. Sprawy różne.
czerwiec 2021 podsumowująca Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej.
 4. Podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w poszczególnych grupach wraz z wnioskami.
 5. Podsumowanie pracy zespołów zadaniowych.
 6. Sprawozdanie z działalności WDN.
 7. Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 8. Sprawy różne.

Roczny Plan Pracy Przedszkola może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego.
Został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2020 z dnia 1 września 2020r.

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast