Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2021/2022

Plan pracy przedszkola uwzględnia w szczególności:

Plan nadzoru dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 w tym:

1) wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2022/2023,

2) podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024,

3) statut przedszkola,

4) program wychowawczo – profilaktyczny,

5) kalendarz roku szkolnego 2023/2024.

 

 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023:

1) Nauczyciele dokumentują pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów na podstawie opinii i orzeczenia poradni, w tym wpisują do dzienników innych zajęć/dzienników zajęć rewalidacyjnych ocenę postępów i wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem. Wychowawcy usprawniają umiejętności dzieci podczas bieżącej i systematycznej pracy indywidualnej. Należy pogłębić współpracę wychowawców wraz ze specjalistami odnośnie dokonywania oceny deficytów, mocnych strony, osiągniętych efektów przez dzieci, stosowania odpowiednich metod, form i narzędzi pracy z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

2) Zwrócenie większej uwagi nauczycieli na wykorzystywane pomoce dydaktyczne podczas zajęć z dziećmi.

3) Systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, zabaw muzyczno – ruchowych w czasie realizacji podstawy programowej.

4) Zadbanie o organizację sali dydaktycznej zgodnie z realizowanymi treściami nauczania i wychowania.

 

Rekomendacje:

1) Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej na bieżąco analizują stan rozwoju dzieci, prowadzą szczegółową dokumentację realizacji zadań oraz dokonują modyfikacji sposobu ich realizacji, dostosowując do bieżącej sytuacji.

2) Wychowawcy planują proces dydaktyczny wraz z zastosowaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych wynikających z miesięcznych planów pracy.

3) Nauczyciele dbają o rozwój sprawności fizycznej dzieci podczas codziennych zajęć, zabaw, wyjść do ogrodu przedszkolnego.

4) Każdy wychowawca powinien zadbać o dostosowanie materiałów dydaktycznych w sali zgodnych z realizowaną tematyką kompleksową
w danym dniu.

 

 

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz-
  i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi
  i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

ZADANIA PRZEDSZKOLA UWZGLĘDNIAJĄCE PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

 

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

1. Bajkowe spotkania – legendy i mity. 

Cały rok szkolny

Wychowawcy

Jadwiga Kotecka

2. „Odkrywanie starożytności” – poszukiwacze kości dinozaurów, zabawy wielozmysłowe.

 

Luty

Wychowawcy

3. Wizualizacje multimedialne – przybliżenie kultury antyku, Igrzyska olimpijskie.

 

Czerwiec

Wychowawcy

4. Realizacja tematyki tygodniowej „Jesteśmy Europejczykami”. Poznanie cech charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich, tj. flaga państwa, położenie na mapie, najważniejsze święta narodowe, język, zwyczaje, potrawy narodowe itp. Unia Europejska: poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.

Maj

Wychowawcy

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

1. Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i wzajemnymi potrzebami w zakresie współpracy. 

Sierpień

Wychowawcy

 

2. Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Wrzesień

Wychowawcy

3. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego
w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy

Specjaliści

4. Umożliwienie kontaktów ze specjalistami: logopedą, terapeutą pedagogicznym oraz pedagogiem specjalnym podczas dyżurów dla Rodziców.

Cały rok

Logopeda Terapeuta

Pedagog specjalny

5. Opracowanie materiałów dla rodziców nt. wiodących kierunków pracy w przedszkolu, z zakresu pedagogiki, logopedii, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Cały rok

Specjaliści

6. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola: pomoc w organizacji kącików tematycznych, organizację uroczystości, umożliwienie rodzicom wyrażenia opinii w sprawach organizacyjnych podczas zebrań z wychowawcami.

Cały rok

Wychowawcy

7. Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W razie potrzeb

Specjaliści

8. Festyn rodzinny  – integracja społeczności przedszkolnej.

Czerwiec 2024

Wychowawcy

Dyrektor

Rada Rodziców

9. Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie raz w ciągu roku szkolnego.

 

Październik – Maj

Wszyscy

10. Wspólne organizowanie nauczycieli wraz z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w „Kalendarzu świąt i uroczystości”.

Cały rok

Wychowawcy

Kształtowanie u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra

1. „Kodeks Przedszkolaka” – stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu w sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie podczas zebrania z rodzicami lub w inny wybrany sposób. Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2. Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci podczas zebrania z rodzicami.

Wrzesień

Nauczyciele grup

3. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką/kolegą z grupy, np.: organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4. Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu
z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5. Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6. „Przedszkolni Wolontariusze” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym „Zbiórka pieniędzy na zwierzęta ARKA”. Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego.

Październik – Maj

Nauczyciele grup

Jadwiga Kotecka

7. Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności.

Grudzień

Nauczyciele grup

8. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich.

W zależności od pogody

Nauczyciele grup

9. Rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania, komunikowania się, dostrzegania potrzeb innych osób

w trakcie realizacji codziennych zajęć w przedszkolu i realizacji treści programowych.

 

Cały rok

Wszyscy

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i ich wspieranie

Potrzeba bezpieczeństwa

1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola. Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciel/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

4. Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

Wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup

6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7. Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej.

Październik

Nauczyciele wszystkich grup

Dyrektor

8. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku.

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

9. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru. Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli.

Wrzesień – Październik

Nauczyciele wszystkich grup

10. Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

1.     Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

Wybrany miesiąc

Nauczyciele wszystkich grup

2.     Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie ze strażakami.

W miarę mobilności strażaków

Nauczyciele grup starszych

3.     Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: „Dnia praw dziecka” w przedszkolu.

Listopad

Nauczyciele wszystkich grup

4.     Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: zapoznanie z zasadami zachowania podczas wypoczynku zimowego/poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy.

Styczeń

Czerwiec

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba poznawcza

1. Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkola przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowu-jąca rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

2. Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących, m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci w poznawczej sferze rozwoju. Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. Formułowanie wniosków z diagnozy i  wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

4. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań poprzez organizację dni tematycznych w przedszkolu, zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów oraz organizację wyjść i wycieczek.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

5. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań, m.in.: przyrodniczego, plastycznego, muzycznego,  innych 
i zaangażowanie w ich organizację rodziców dzieci.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

6. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego / potrzeba przynależności

1. Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.

Sierpień

Nauczyciel grupy 3-latków

2. Obchody „Dnia Dobrych Wiadomości” – podkreślanie wartości każdego dnia, czerpanie radości przez dzieci
i rodziców/prawnych opiekunów z bycia razem, cieszenia się każdym dniem.

Wrzesień

Pedagog specjalny

3. Przeprowadzenie rozmów na temat emocji przez pedagoga specjalnego w każdej grupie wiekowej na temat relacji w grupie przedszkolnej.

Wg planu pracy pedagoga specjalnego

Pedagog specjalny

4. Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym/z wykorzystaniem metody KLANZA.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Potrzeba akceptacji i uznania, kształtowania poczucia własnej wartości

1. Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Pedagog specjalny

2. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

3. Pełnienie przez dzieci dyżurów – ustalenie wspólnie z dziećmi zasad wyboru dyżurnych oraz sposobu realizacji zadań dyżurnego.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4. Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych, np.: „Edzio i przyjaciele” Astrid Desbordes, „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline, Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

Spodziewane efekty:

•        budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom,

•        kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola,

•        ujednolicenie oddziaływań wychowawczych,

•        poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka,

•        podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców,

•        zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,

•        inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola,

•        lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych,

•        rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw,

•        nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków,

•        wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych,

•        rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

•        rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy,

•        nabywanie poczucia pewności siebie.

 

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz-
i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
i wsparcia rodziny.

 

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

1. „Jak Niedośpiałek poznał nowych kolegów…” – zajęcia adaptacyjne na podstawie bajki w grupie najmłodszej oraz w grupach, do których dołączyły nowe dzieci lub zauważono trudności w zawieraniu nowych znajomości.

Wrzesień
Październik

 

Pedagog specjalny

Terapeuta

2. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  oraz Dzień Osób Niepełnosprawnych – współpraca z Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie.

Grudzień 2023

Pedagog specjalny

Terapeuta

Dyrektor

Wychowawcy

3. Organizacja warsztatów dla nauczycieli – udzielenie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb dzieci.

Październik

Specjaliści

4. Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

– logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy,

– pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

– terapeuta pedagogiczny: zaburzenia percepcji wzrokowej/słuchowej.

 

Cały rok szkolny

Dyrektor Nauczyciele grup

Specjaliści

5. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego.

Wrzesień – Październik

Nauczyciele grup

6. Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Badania prowadzone przez pedagoga specjalnego/terapeutę pedagogicznego w ramach „diagnozy pogłębionej”.

Wrzesień

W miarę potrzeb i obserwacji całorocznych

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog specjalny

7. Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej oraz końcowej – określenie mocnych i słabych stron grupy.

Październik/

Kwiecień

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalista-mi

8. Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – ustalenie zasad i harmonogramu współpracy.

Wrzesień

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalista-mi

9. Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/konsultacji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Specjaliści

10. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem.

Wrzesień

Styczeń

Czerwiec

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

11. Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

12. Prace Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– planowanie pracy,

– prowadzenie i dokumentowanie zajęć,

– organizowanie spotkań/konsultacji z rodzicami i specjalistami,

– podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu Zespołu

Zespół ds. PPP

13. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach wskazanych w Rozporządzeniu
ws. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.:

•        bieżąca praca z dzieckiem,

•        zajęcia rozwijające uzdolnienia,

•        zajęcia specjalistyczne: terapeutyczne, logopedyczne, z pedagogiem specjalnym,

•        zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (w razie potrzeby),

•        porady i konsultacje.

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

14. Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

Do 30.04.2024

Nauczyciele zerówek

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny

1. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku w procesie diagnostycznym
i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. Opracowywanie informacji na temat dzieci przez nauczycieli na potrzeby opracowywanych przez poradnię opinii/orzeczeń.

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

 

Specjaliści

2. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/metodykami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami/zasad udzielania wsparcia rodzinie/reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przeprowadzanie warsztatów dla rodziców.

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

3. Współpraca z Gminną Komendą Policji w Radzanowie – współpraca z policją w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, włączenie się policji w działalność profilaktyczną przedszkola.

W razie potrzeb

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie – współpraca z asystentami rodziny, udział w posiedzeniach grup roboczych i komisji interdyscyplinarnych.

W razie potrzeb

Dyrektor

Nauczyciele grup

Pedagog specjalny

5. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie – współpraca z centrum i opiekunami dzieci objętymi pieczą zastępczą.

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

6. Praca nauczycieli/nauczycieli specjalistów w zespole ds. „Niebieskie Karta”.

W razie potrzeb

Wyznaczeni nauczyciele/
specjaliści

7. Sąd – wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny w przypadku podejrzenia, że  dobro dziecka jest zagrożone lub już zostało naruszone.

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

Spodziewane efekty:

•        uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców,

•        optymalizacja działań podejmowanych w przedszkolu w zakresie wsparcia rodziny,

•        rozszerzenie zakresu i form współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

•        podniesienie jakości wsparcia udzielanego rodzinom przedszkolaków.

 

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

1. Ruch to zdrowie – prelekcja z zakresu rekreacji ruchowej, wprowadzenie do upowszechniania idei zdrowego stylu życia poprzez pokaz, środki multimedialne.

 

Na bieżąco

Wychowawcy

2. Zabawy i ćwiczenia ruchowe realizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci – dostosowanie form
i metod pracy, obserwacja rozwoju dzieci, wstępna diagnoza. Codzienna aktywność ruchowa przedszkolaków
w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym codzienna (w miarę możliwości) organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej.

Cały rok

Wychowawcy

3. Zajęcia sportowe, terenowe – kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej; wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.

 

Na bieżąco

Wychowawcy

4. Organizowanie wycieczek w połączeniu z aktywnością fizyczną – nabywanie przez dzieci postawy dbania o zdrowie fizyczne oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Cały rok

Wychowawcy

5. Pogadanka tematyczna z pielęgniarką szkolną – kształtowanie prawidłowej postawy, zapewnienie prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów, zapobieganie chorobom.

 

Po uzgodnieniu z zaproszoną osobą

Specjaliści

6. Realizacja akcji „Zdrowo i sportowo”.

Cały rok szkolny

Weronika Gołębiowska

 

7. Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce/zabaw tanecznych.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

8. Udział w wydarzeniu sportowym o zasięgu europejskim: „Europejski Tydzień Sportu”, mającym na celu promowanie korzyści płynących z aktywnego stylu życia oraz regularnego uprawniania sportu i aktywności fizycznej.

Wrzesień

Katarzyna Atlak – Płowska

Izabela Łęcka – Wojtasiak

Spodziewane efekty:

•      chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych,

•      zachęcenie dzieci do udziału w spacerach, wycieczkach,

•      poznanie przez dzieci różnorodnych form aktywnego wypoczynku,

•      poznanie przez dzieci zasad rywalizacji sportowej,

•      nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w zespole podczas aktywności ruchowej,

•      doskonalenie umiejętność pokonywania przez dzieci własnych słabości,

•      ukształtowanie umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną.

 

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi
i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

1. Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących
z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

 

Październik

 

Wychowawcy

2. Realizacja zadań w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Cyfrowa podróż z Avatarem”.

Październik – Maj

 

Weronika Gołębiowska

3. Prowadzenie Facebooka przedszkolnego oraz strony www przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i ochrony danych.

Cały rok szkolny

 

Dyrektor

Weronika Gołębiowska

4. Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem zasobów Internetu: platformy edukacyjne typu Wordwall, YouTube.

Cały rok szkolny

 

Wszyscy

5. Uczestnictwo nauczycieli w grupie: „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Cały rok szkolny

Chętni nauczyciele

6. Udział w europejskiej inicjatywie: CODE WEEK 2023.

Październik

Weronika Gołębiowska

Chętni nauczyciele

7. Zabawy z kodowaniem – realizacja zadań związanych z kodowaniem, np.: A. Świć „Uczymy Dzieci Programować”.

Cały rok szkolny

Wychowawcy

8. Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

•      nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

•      korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, grupa prywatna FB),

•      wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/propozycji jako posty,

•      tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb

Dyrektor

Wychowawcy

9. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”, m.in.: przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom.

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

•        wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z Internetu/gier komputerowych,

•        zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu,

•        optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość.

 

 

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Lp.

Planowany porządek posiedzenia

Termin

Rodzaj posiedzenia

1.

·       Przedstawienie nowych przepisów prawa oświatowego.

·       Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2023/2024.

·       Przydział czynności dodatkowych wykonywanych przez nauczycieli w ramach pensum oraz dodatkowego wynagrodzenia.

Sierpień

Rada organizacyjna

2.

·       Zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny.

·       Zaopiniowanie tygodniowej organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

·       Ustalenie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Wrzesień

Rada organizacyjna

3.

·       Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Osoby odpowiedzialne: Izabela Łęcka – Wojtasiak, Katarzyna Atlak – Płowska.

Październik

Rada szkoleniowa

4.

·       Sprawozdanie nauczycieli z działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupach oraz współpracy z rodzicami i instytucjami.

·       Sprawozdanie specjalistów z efektów wsparcia udzielanego dzieciom
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

·       Sprawozdanie nauczycieli z zajęć języka angielskiego oraz zadań dodatkowych.

·       Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Styczeń

Rada podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2023/2024

5.

·       Wybór komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

·       Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Marzec

Rada organizacyjna

6.

·       Sprawozdanie nauczycieli z działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w grupach oraz współpracy  z rodzicami i instytucjami.

·       Sprawozdanie specjalistów z efektów wsparcia udzielanego dzieciom
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

·       Sprawozdanie nauczycieli z zajęć języka angielskiego oraz zadań dodatkowych.

·       Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
w II półroczu roku szkolnego 2023/2024.

         Czerwiec

           Rada podsumowująca

7.

·       Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego.

·       Przydział dodatkowych zadań dla nauczycieli.

·       Zatwierdzenie rocznego planu pracy przedszkola.

Sierpień

         Rada organizacyjna

 

Współpraca z Rodzicami

 

Lp.

Forma spotkania

Termin

Planowany porządek posiedzenia

1.

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcami, dyrektorem, specjalistami w ramach godzin dostępności.

Cały rok szkolny według ustalonego harmonogramu dostępność nauczycieli, specjalistów.

Konsultacje, porady, bieżące informacje oraz sprawy wychowawcze.

2.

Zebranie z rodzicami.

Wrzesień

Przekazanie informacji związanych z organizacją pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

Wybór trójek grupowych. Informacje nauczycieli o realizowanych programach, inicjatywach, planowanych wyjazdach w grupach. Wysłuchanie propozycji rodziców dotyczących wzajemnej współpracy.

Sprawy różne.

Rozmowy indywidualne.

3.

Zebranie z Radą Rodziców.

Wrzesień

Zapoznanie z Regulaminem Rady Rodziców – uchwała.

Wybór prezydium rady.

Sprawy bieżące.

4.

Zebranie z rodzicami.

Listopad

Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej obserwacji (dzieci 3, 4, 5-letnich) i  diagnozy (dzieci 6 letnich).

Konsultacje, porady, rozmowy indywidualne.

Sprawy różne.

5.

Zebranie Rady Rodziców.

Grudzień

Organizacja paczek mikołajkowych.

6.

Zebranie z rodzicami.

Styczeń

Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2023/2024, podsumowanie pracy w grupach – mocne, słabe strony.

Sprawy bieżące, konsultacje, rozmowy indywidualne.

Ocena efektywności wsparcia udzielanego dziecku, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka.

7.

Zebranie z rodzicami.

Kwiecień

Przedstawienie wyników obserwacji (dzieci 3, 4, 5-letnich). Przekazanie informacji
o gotowości szkolnej dziecka (dzieci 6-letnie).

Sprawy bieżące, konsultacje, rozmowy indywidualne.

8.

Zebranie z Radą Rodziców.

Czerwiec

Prace związane z organizacją
i przebiegiem festynu rodzinnego.

 

Imprezy, uroczystości i spotkania w ramach współpracy ze środowiskiem

 

Lp.

Rodzaj wydarzenia

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

Sierpień

Jadwiga Kotecka

2.

Wyjścia do lokalnej pizzerii – warsztaty żywnościowe, wyjścia okolicznościowe – Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Wrzesień

Marzec

Wychowawcy grup

3.

Warsztaty z suchym lodem.

 

 

„Nasz Shrek. Baśń o tolerancji.” – spektakl teatralny.

 

 

 

Wyjście na pocztę z okazji Dnia Poczty i Dnia Pisania Listów, podziękowania dla obsługi punktu, wysyłanie listów.

Październik

Weronika Gołębiowska

Wychowawcy grup

 

Renata Krawczyk

Iwona Siekierska

Katarzyna Atlak – Płowska

 

Małgorzata Sochacka

Danuta Brzozowska

Weronika Gołębiowska

Iwona Siekierska

Katarzyna Atlak – Płowska

4.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza oraz Dzień Osób Niepełnosprawnych – współpraca z Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki
i Innowacji w Męczeninie.

 

Mikołajki – wręczenie dzieciom paczek mikołajkowych organizowanych przez Radę Rodziców.

 

Wyjazdy okołoświąteczne, m.in. do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku.

Grudzień

Pedagog specjalny

Terapeuta

Dyrektor

Wychowawcy

Rada Rodziców

5.

Uroczystość dla dziadków „Dzień Babci i Dziadka”.

 

Udział w gminnych obchodach WOŚP.

Styczeń

Wychowawcy

Rodzice

Dyrektor

6.

Konkurs matematyczny – rywalizacja między przedszkolna.

Marzec

Jadwiga Kotecka

Weronika Gołębiowska

Dyrektor

7.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – współpraca z Gminną Biblioteką
w Radzanowie.

Kwiecień

Jadwiga Kotecka

Weronika Gołębiowska

8.

Festyn Rodzinny.

 

Wycieczki na zakończenie roku szkolnego – Frajdalandia, Park Dinozaurów, Zoo itp.

 

Pożegnanie 6-latków.

Czerwiec

Dyrektor

Rada Rodziców

Wychowawcy

9.

Wyjazdy do kina, teatru. Wyjazdy na warsztaty do Zakątka Odkrywców.

Po ustaleniu terminów z Rodzicami

Wychowawcy grup

10.

Wyjścia do biblioteki – cykliczne, raz w miesiącu oraz bieżące po ustaleniu z pracownikiem Biblioteki.

Od października do czerwca

Jadwiga Kotecka

Weronika Gołębiowska

Wychowawcy grup

11.

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

Raz w miesiącu od października do czerwca

Jadwiga Kotecka

Wychowawcy grup

 

Konkursy, festiwale, inne

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Termin

Odpowiedzialni

1.

Zajęcia czytelnicze.

Cały rok

Jadwiga Kotecka

2.

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Według potrzeb

Wychowawcy

3.

Konkurs matematyczny.

Marzec

Weronika Gołębiowska

Jadwiga Kotecka

4.

Udział w konkursach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich itp.) organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Cały rok

Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie

Inne placówki przedszkolne

 

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Dzień Przedszkolaka.

Wrzesień

Wychowawcy

2.

Pasowanie na przedszkolaka.

Październik

Dyrektor

Wychowawca grupy 3-latków

3.

Sprzątanie Świata.

Wrzesień

Koordynatorzy: Małgorzata Sochacka, Danuta Brzozowska

Wychowawcy

4.

Dzień Bezpiecznego Komputera.

Październik

Wychowawcy

5.

Uroczystość przedszkolna z okazji Święta Niepodległości.

Listopad

Renata Krawczyk

Izabela Łęcka – Wojtasiak

6.

Dzień Pluszowego Misia.

Listopad

Wychowawcy

7.

Mikołajki.

Grudzień

Wychowawcy

8.

Wigilia w przedszkolu.

Grudzień

Wychowawcy

9.

Bal karnawałowy.

Styczeń

Małgorzata Sochacka

Renata Krawczyk

10.

Udział w WOŚP.

Styczeń

Wychowawcy

11.

Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Styczeń

Wychowawcy

12.

Powitanie wiosny.

Marzec

Katarzyna Atlak – Płowska

Iwona Siekierska

13.

Konkurs matematyczny.

Marzec

Jadwiga Kotecka

Weronika Gołębiowska

14.

Wielkanoc – śniadanie wielkanocne.

Kwiecień

Wychowawcy

15.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

Kwiecień

Jadwiga Kotecka

Weronika Gołębiowska

16.

Światowy Dzień Ziemi.

Kwiecień

Danuta Brzozowska

Małgorzata Sochacka

17.

Światowy Dzień Języka Angielskiego.

Kwiecień

Katarzyna Atlak-Płowska

18.

Obchody świąt majowych.

Maj

Danuta Brzozowska

Małgorzata Sochacka

19.

Festyn/Piknik Rodzinny.

Czerwiec

Wychowawcy

Dyrektor

20.

Pożegnanie 6-ciolatków.

Czerwiec

Wychowawcy grup
dzieci 6-cioletnich

 

Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

 

Lp.

Zadania dodatkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”.

Katarzyna Atlak – Płowska

2.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest fun-tastyczny”.

Katarzyna Atlak – Płowska

3.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zakamarek – Ekotriki na kąciki”.

Danuta Brzozowska

Małgorzata Sochacka

4.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywne Dni Nietypowe”.

Weronika Gołębiowska

5.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Cyfrowa podróż z Avatarem”.

Weronika Gołębiowska

6.

Akcja „Zdrowo i sportowo”.

Weronika Gołębiowska

7.

Europejski Tydzień Kodowania „Code Week PL”.

Weronika Gołębiowska

8.

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”.

Jadwiga Kotecka

9.

Zbiórka pieniędzy na zwierzęta ARKA.

Jadwiga Kotecka

10.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”.

Renata Krawczyk

11.

II Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”.

Iwona Siekierska

12.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet Logopedyczny”.

Izabela Łęcka – Wojtasiak

 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Dzień Przedszkolaka

wrzesień

wychowawcy

2.

Europejski Dzień Języków Obcych

wrzesień

Katarzyna Atlak – Płowska

3.

Sprzątanie Świata

wrzesień

Anna Dąbrowska

Wychowawcy

4.

Pasowanie na Przedszkolaka

październik

Wychowawcy

nowoprzybyłych dzieci

5.

Dzień Bezpiecznego Komputera

październik

Anna Dąbrowska

Wychowawcy

6.

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad

Wychowawcy

7.

Andrzejki

listopad

wychowawcy

8.

Mikołajki

listopad

wychowawcy

9.

Wigilia

grudzień

wychowawcy

10.

Bal karnawałowy

grudzień

wychowawcy

11.

Udział w WOŚP

styczeń

wychowawcy

12.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

wychowawcy

13.

Konkurs Matematyczny

marzec

Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

14.

Powitanie wiosny

marzec

Danuta Brzozowska

15.

Wielkanoc

kwiecień

wychowawcy

16.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Kwiecień

wychowawcy

17.

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień

Anna Dąbrowska

wychowawcy

18.

Światowy Dzień Języka Angielskiego

kwiecień

Katarzyna Atlak – Płowska

19.

Obchody Świąt Majowych

maj

Danuta Brzozowska

20.

Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą

maj

Katarzyna Atlak – Płowska

21.

Piknik Rodzinny

czerwiec

wychowawcy

22.

Pożegnanie grup sześcioletnich

czerwiec

wychowawcy grup sześcioletnich

PRZYDZIAŁ ZADAŃ I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i mię nauczyciela

1.

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Jadwiga Kotecka

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Weronika Gołębiowska

3.

Prowadzenie fb przedszkola

Izabela Tomaszewska

4.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Izabela Łęcka – Wojtasiak

5.

Uczymy dzieci programować

Wszyscy nauczyciele

6.

Codeweek 2021

Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

7.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

8.

Projekt „Teatr”

Jadwiga Kotecka Weronika Gołębiowska

9.

Kreatywne prace plastyczne i zabawy sensoryczne na różne okazje

Katarzyna Atlak – Płowska

10.

Akcja „Zdrowo i sportowo”

Iwona Siekierska

11.

Akcja „NECIo.PL”

Iwona Siekierska

12.

Gang Swojaków

Izabela łęcka – Wojtasiak

13.

„Miasto w oczach dziecka”

Izabela Łęcka – Wojtasiak

14.

„Działaj z imPETem”

Katarzyna Atlak – Płowska

Roczny Plan Pracy Przedszkola może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego .

Został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2021/2022 z dnia 1 września 2021r.

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl