Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2021/2022

Plan pracy przedszkola uwzględnia w szczególności:

Plan nadzoru dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 w tym:

1)wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2020/2021;

2)podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021:

Przedszkole zapewnia środki i warunki pracy niezbędne do prawidłowej realizacji procesu wychowaczo- dydaktycznego. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice znają procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu, jednak trudno w 100% stwierdzić czy zapewniają one w pełni poczucie bezpieczeństwa.

Rekomendacje:

Zapoznanie dzieci i rodziców z procedurami zmierzającymi do ograniczenia ryzyka zarażenia COVID – 19 obowiązującymi w przedszkolu.

Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej na bieżąco analizują stan rozwoju dzieci, prowadzą szczegółową dokumentację realizacji zadań oraz dokonują modyfikacji sposobu ich realizacji, dostosowując do bieżącej sytuacji.

Zadanie: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci.

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów na podstawie wyników analizy problemów i trudności edukacyjnych dzieci oraz ich uzdolnień.

Wychowawcy

Na bieżąco

Stworzenie w każdej sali kącików zainteresowań: plastycznego, konstrukcyjnego, przyrodniczego lub innych.

Wychowawcy

Na bieżąco

Współpraca z rodzicami dzieci oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie prawidłowej organizacji zajęć logopedycznych i terapeutycznych.

Wychowawcy

Dyrektor

Na bieżąco

Organizacja wsparcia psychologiczno- pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów spowodowanych pandemią COVID -19:

-zajęcia dla dzieci wspierające radzenie sobie z codziennymi problemami, z nazywaniem uczuć i radzenia sobie z nimi,

-warsztaty dla rodziców „Rozważne korzystanie z narzędzi cyfrowych”,

-wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez zapoznanie dzieci i rodziców z procedurami zmierzającymi do ograniczenia ryzyka zarażenia COVID – 19 obowiązującymi w przedszkolu, bieżące stosowanie się do procedur.

Wychowawcy

Dyrektor

 

Według harmonogramu

Zadanie: Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

1.”Bierz przykład” – wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość, piękno. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa. Tworzenie krótkich inscenizacji wybranych fragmentów książek.

Wychowawcy

Cały rok

2.”Proszę”, dziękuję, przepraszam” – kształtowanie oraz utrwalanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

Wychowawcy

Cały rok

3.”Mały wolontariusz” – zapoznanie dzieci z ideą bezinteresownej pomocy: zbiórki karmy dla zwierząt, wizyty w Klubie Seniora, „Serdeczna karteczka”.

Wychowawcy

Cały rok

4.Obchody Dnia Przedszkolaka – podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wychowawcy

Wrzesień

5.Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym dzieckiem itp.

Wychowawcy

Cały rok

6.Udział w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” – kształtowanie u dzieci wartości takich jak: dobro, miłość, tolerancja.

Jadwiga Kotecka

Cały rok

7.Kształtowanie postaw oraz ukazywanie wartości na przykładzie bohaterów bajek.

Wychowawcy

Cały rok

8.Udział w wydarzeniach kulturalnych i innych organizowanych na terenie Gminy Radzanowo.

Wychowawcy

Cały rok

Zadanie: Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny.

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

1.Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. Organizacja spotkań z rodzicami, warsztatów tematycznych.

Wychowawcy

Dyrektor

Logopeda

Terapeuta

Cały rok

2.Festyn rodzinny – integracja społeczności przedszkolnej.

Wychowawcy

Dyrektor

Rada Rodziców

Czerwiec 2022

3.Rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania, komunikowania się, dostrzegania potrzeb innych osób w trakcie realizacji codziennych zajęć w przedszkolu.

Wychowawcy

 

Cały rok

Zadanie: Wspomaganie przez przedszkole kształtowanie postaw patriotycznych .

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

1.Realizacja zajęć edukacyjnych „Polskie symbole narodowe”.

Wychowawcy

Październik 2021r.

2.Uroczysta akademia z okazji 11 Listopada oraz 3 Maja. Występy wszystkich grup wiekowych.

Wychowawcy

Listopad 2021r.

Maj 2022r.

3.Poznanie pamiątek historycznych w najbliższej okolicy.

Wychowawcy

Cały rok

4.”Śladami historii” – stworzenie mapy pomników i ulic znanych ludzi i bohaterów. Wycieczka edukacyjna z wykorzystaniem mapy.

Wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem

5.Zajęcia edukacyjne „Polskie i lokalne tradycje”- cykl zajęć organizowanych z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Biblioteką Publiczną w Radzanowie.

Wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem

Zadanie: Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

1.Kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej poprzez rozbudzanie zainteresowania otaczającą przyrodą. Zapoznanie dzieci ze światem roślin i zwierząt, wykorzystując do tego każdy spacer i wycieczkę – utrwalanie świadomości otaczającej ich przyrody.

Wychowawcy

Na bieżąco

2.Stworzenie „kącika” z instrukcją segregowania śmieci oraz informacji na temat rodzajów opakowań i ich szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Wychowawcy

Kwiecień 2022

3.Udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz Obchodów Dnia Ziemi.

Wychowawcy

Dyrektor

Wrzesień 2021

Kwiecień 2022

4.Udział w konkursach tematycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Wychowawcy

Dyrektor

 

Według harmonogramu

5.Udział w akcji „Działaj z impetem”.

Katarzyna Atlak – Płowska

Cały rok

Zadanie: Promocja zdrowia

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

1.Realizacja zajęć ruchowych każdego dnia.

Wychowawcy

Na bieżąco

2.Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych poprzez naukę dokładnego mycia rąk, przestrzegania zasad higienicznego korzystania z toalety.

Wychowawcy

Na bieżąco

3.Spotkanie z Panią intendent – jemy zdrowo.

Wychowawcy

Dyrektor

Na bieżąco

4.Samodzielne przygotowanie kanapek – utrwalanie wiadomości o wartościach odżywczych poprzez świadomy dobór składników.

Wychowawcy

Dyrektor

 

Według harmonogramu

5.Zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki – nauka elementów różnych tańców, aerobic.

Wychowawcy

Cały rok

6.”Woda – nasz skarb” – cykl zajęć na temat znaczenia wody w życiu  człowieka, zachęcanie dzieci do picia wody.

Wychowawcy

Cały rok

7.Organizacja zawodów sportowych dla przedszkolaków.

Izabela Tomaszewska

Czerwiec 2022r.

8.Udział w akcji „Zdrowo i sportowo”.

Wychowawcy

Cały rok

9.Udział w „Biegu Jesieni”.

Wychowawcy grup sześcioletnich

Wrzesień 2021r.

Zadanie: Korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

1.Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

Wychowawcy

Październik 2021r.

2.Kształcenie na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowej.

Wybór form kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia zdalnej edukacji:

Korespondencyjna wymiana materiałów, informacji między nauczycielami, rodzicami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również informowanie rodziców o postępach dzieci w nauce– przesyłanie informacji na maile, gromadzenie prac przez  rodziców w domu, po powrocie do przedszkola oddanie prac wychowawcom.

Ustalenie źródeł  i materiałów do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci poczty elektronicznej, z których dzieci i rodzice mogą korzystać:

-materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi,

-materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

-inne materiały wskazane przez nauczyciela.

Wychowawcy

W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – raport tygodniowy.

Wychowawcy

Dyrektor

W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Dzień Przedszkolaka

wrzesień

wychowawcy

2.

Europejski Dzień Języków Obcych

wrzesień

Katarzyna Atlak – Płowska

3.

Sprzątanie Świata

wrzesień

Anna Dąbrowska

Wychowawcy

4.

Pasowanie na Przedszkolaka

październik

Wychowawcy

nowoprzybyłych dzieci

5.

Dzień Bezpiecznego Komputera

październik

Anna Dąbrowska

Wychowawcy

6.

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad

Wychowawcy

7.

Andrzejki

listopad

wychowawcy

8.

Mikołajki

listopad

wychowawcy

9.

Wigilia

grudzień

wychowawcy

10.

Bal karnawałowy

grudzień

wychowawcy

11.

Udział w WOŚP

styczeń

wychowawcy

12.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

wychowawcy

13.

Konkurs Matematyczny

marzec

Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

14.

Powitanie wiosny

marzec

Danuta Brzozowska

15.

Wielkanoc

kwiecień

wychowawcy

16.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Kwiecień

wychowawcy

17.

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień

Anna Dąbrowska

wychowawcy

18.

Światowy Dzień Języka Angielskiego

kwiecień

Katarzyna Atlak – Płowska

19.

Obchody Świąt Majowych

maj

Danuta Brzozowska

20.

Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą

maj

Katarzyna Atlak – Płowska

21.

Piknik Rodzinny

czerwiec

wychowawcy

22.

Pożegnanie grup sześcioletnich

czerwiec

wychowawcy grup sześcioletnich

PRZYDZIAŁ ZADAŃ I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i mię nauczyciela

1.

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Jadwiga Kotecka

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Weronika Gołębiowska

3.

Prowadzenie fb przedszkola

Izabela Tomaszewska

4.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Izabela Łęcka – Wojtasiak

5.

Uczymy dzieci programować

Wszyscy nauczyciele

6.

Codeweek 2021

Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

7.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Jadwiga Kotecka, Weronika Gołębiowska

8.

Projekt „Teatr”

Jadwiga Kotecka Weronika Gołębiowska

9.

Kreatywne prace plastyczne i zabawy sensoryczne na różne okazje

Katarzyna Atlak – Płowska

10.

Akcja „Zdrowo i sportowo”

Iwona Siekierska

11.

Akcja „NECIo.PL”

Iwona Siekierska

12.

Gang Swojaków

Izabela łęcka – Wojtasiak

13.

„Miasto w oczach dziecka”

Izabela Łęcka – Wojtasiak

14.

„Działaj z imPETem”

Katarzyna Atlak – Płowska

Roczny Plan Pracy Przedszkola może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego .

Został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2021/2022 z dnia 1 września 2021r.

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl